Seuran säännöt:

Suomen Populaarikulttuurin Tutkimuksen Seura
Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Populaarikulttuurin Tutkimuksen Seura ja sen kotipaikka on Turku.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää populaarikulttuurin tutkimusta, sen asemaa ja tutkijoiden vuorovaikutusta Suomessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– järjestää seminaareja, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
– harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
– toimii yhteistyössä muiden maiden populaarikulttuurin tutkimuksen seurojen kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua jäseniltään, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja hakee tarpeen tullen apurahoja toimintansa rahoittamiseksi.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tavoitteet ja säännöt. Uusien jäsenten ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallituksessa on kolme jäsentä. Hallitukseen kuuluu vuosittain valittava puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai vähintään kolme yhdistyksen jäsentä niin vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen esittämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen tekemistä päätöksistä äänestetään demokraattisesti ja äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistys koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
(1) Kokouksen avaus
(2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja
(3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
(4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
(5) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
(6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
(7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja eroanomukset, sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
(8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
(9) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
(10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava tästä niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Sääntöjen muutoksista voidaan päättää vain yhdistyksen vuosikokouksessa. Sama koskee yhdistyksen purkamista. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusten edistämiseen purkamiskokouksesa tehtävän päätöksen mukaisesti.

Mainokset